01 77 87 800
I. Općenito
II. Glavna obilježja robe
III. Dostava i troškovi dostave
IV. Cijena proizvoda
V. Dostupnost proizvoda i usluge internetske trgovine
VI. Postupak sklapanja ugovora
VII. Načini plaćanja
VIII.Jednostrani raskid ugovora/Povrat
IX. Odgovornost za materijalne nedostatke / reklamacija
X. Trajanje ugovora
XI. Komercijalno Jamstvo i StoreCare
XII. Online rješavanje sporova

 

Podaci o prodavatelju

Tvrtka: DUĆAN d.o.o. za trgovinu i usluge
Adresa: Trg Petra Preradovića 4-6, Zagreb
OIB: 63182396571
MBS: 080744293 osnovano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu
E-mail: store@store.com.hr
T: 01 77 87 800
W: https://store.com.hr

Definicije

Prodavatelj je trgovačko društvo DUĆAN d.o.o. s podacima koji su navedeni u Podacima o prodavatelju.

Proizvođač je osoba koja je izradila stvar, uvezla stvar na područje Europske unije i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač time što na stvar stavlja svoje ime, zaštitni znak ili drugi razlikovni znak.

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja izabere proizvod, isti ubaci u košaricu i izvrši narudžbu proizvoda te izvrši plaćanje koristeći se jednim od mogućih načina plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima.

Potrošač je fizička osoba koja sklapa ugovor o kupoprodaji s Prodavateljem izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti i na koju osobu se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Na sve kupce koji nisu Potrošači, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Potrošački ugovor je ugovor koji sklapaju Potrošač i svaka fizička ili pravna osoba koja djeluje u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja djeluje u ime ili za račun te osobe.

Korisnik je svaka osoba koja posjeti web stranicu na adresi https://store.com.hr/.

Digitalni sadržaj su podaci koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku.

Digitalna usluga je usluga kojom se Kupcu omogućuju stvaranje, obrada i pohrana podataka u digitalnom obliku ili pristup njima ili usluga kojom se omogućuje dijeljenje ili bilo koja druga interakcija s podacima u digitalnom obliku koje učitava ili stvara Kupac ili drugi korisnici te usluge, kao što su usluge za dijeljenje videozapisa i audiozapisa te druge usluge pohranjivanja datoteka na poslužitelje (file hosting), pohrana podataka u oblaku, elektronička pošta, društveni mediji i aplikacije u oblaku.

Kompatibilnost je sposobnost stvari da funkcionira s hardverom ili softverom s kojima se obično koristi stvar iste vrste, a da tu stvar, hardver ili softver pritom nije potrebno konvertirati.

Funkcionalnost je sposobnost stvari da izvršava funkcije s obzirom na svoju svrhu.

Interoperabilnost je sposobnost stvari da funkcionira s hardverom ili softverom drukčijim od onih s pomoću kojih se obično koristi stvar iste vrste.

Trajni nosač podataka je svako sredstvo koje Kupcu ili Prodavatelju omogućuje da informacije, koje su toj osobi osobno upućene, pohrani tako da im može pristupati tijekom razdoblja koje odgovara svrhama za koje su te informacije namijenjene i koje omogućuje nepromijenjeno reproduciranje pohranjenih informacija.

Trajnost je sposobnost stvari da zadrži svoje funkcije i radne značajke tijekom uobičajene upotrebe.

Maloprodajna cijena je konačna cijena u službenoj valuti Republike Hrvatske za pojedini proizvod odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući poreze i druga javna davanja.

Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između Prodavatelja i Potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Potrošača na jednome mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Ugovor o kupoprodaji je ugovor kojim Prodavatelj prenosi ili se obvezuje prenijeti Kupcu robu u vlasništvo, a Kupac plaća ili se obvezuje platiti mu cijenu, uključujući bilo koji ugovor koji za predmet istodobno ima robu i uslugu.

Komercijalno jamstvo je obveza Prodavatelja kao davatelja jamstva kojom se, povrh zakonske obveze prodavatelja koja se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke stvari,  obvezuje Kupcu popraviti, servisirati ili zamijeniti stvar, podredno vratiti plaćenu cijenu, ako ta stvar ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu ili u relevantnom reklamnom materijalu koji je dostupan u trenutku ili prije sklapanja ugovora, a pod uvjetima utvrđenima u izjavi o jamstvu.

Internetska stranica https://store.com.hr u vlasništvu je trgovačkog društva DUĆAN d.o.o., Trg Petra Preradovića 4-6, Zagreb, OIB: 63182396571. Opći uvjeti poslovanja odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na internetskoj stranici https://store.com.hr/  te u trgovini DUĆAN d.o.o., Trg Petra Preradovića 4-6, 10000 Zagreb. Korištenjem internetske stranice https://store.com.hr Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima poslovanja.

Ovi Opći uvjeti su ujedno i predugovorna obavijest za Potrošače i Kupce koji sklapaju ugovor s Prodavateljem bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Potrošača na jednom mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora i za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su internet i elektronička pošta. U slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija, Prodavatelj će dostaviti Potrošaču primjerak ugovora ili pisanu potvrdu usmeno sklopljenog ugovora na papiru ili, uz suglasnost Potrošača, na drugom trajnom mediju.

Prije nego Potrošač sklopi ugovor s Prodavateljem, Prodavatelj Potrošača na jasan i razumljiv način obavještava o glavnim obilježjima proizvoda, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na proizvod te o maloprodajnoj cijeni proizvoda, koje obavijesti se nalaze unutar web shopa Prodavatelja za svaki proizvod koji Prodavatelj nudi. Putem ovih Općih uvjeta Prodavatelj Potrošaču na jasan i razumljiv način daje sve potrebne obavijesti sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Budući da je Kupac temeljem ugovora sklopljenog s Prodavateljem dužan izvršiti plaćanje, Prodavatelj na web shopu omogućuje Kupcu da jasno izjavi da je upoznat s činjenicom da narudžba uključuje obvezu plaćanja i to na način da će Kupac tom prilikom na web shopu označiti kućicu na kojoj je navedeno da narudžba sadrži obvezu plaćanja.

Propisi

Na ove Opće uvjete primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača u odnosu na Potrošače te Zakon o obveznim odnosima, Zakon o elektroničkoj trgovini i drugi primjenjivi propisi na sve Kupce.

Općenito

Prodavatelj prodajom putem internetske stranice https://store.com.hr/  nastupa u svoje ime. Opći uvjeti čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati odnosno izjavi da je s njima upoznat i suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.

Online kupnja na https://store.com.hr/ dozvoljena je samo punoljetnim i poslovno sposobnim osobama. Za maloljetnike i poslovno nesposobne osobe, Ugovor mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.

Pristup na internetske stranice https://store.com.hr/ ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja i u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internetske stranice, kao i za bilo kakvu štetu na uređajima i podacima pohranjenima na istima, a koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja https://store.com.hr/.

Korisnik je suglasan i prihvaća da je korištenje internetskom stranicom https://store.com.hr/ isključivo u njegovoj odgovornosti. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici https://store.com.hr/ uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje https://store.com.hr/ internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj internetske stranice https://store.com.hr/.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ukinuti ili izmijeniti bilo koju od ovdje navedenih odredbi Općih uvjeta, kao i Izjavu o povjerljivosti podataka (Izjava o privatnosti) i Politiku kolačića. Korisnik je dužan pravodobno se upoznati s navedenim sadržajem kako bi ostao informiran u slučaju eventualnih izmjena i poziva se da ih prije pregledavanja odnosno korištenja sadržaja i kupnje na internetskoj stranici https://store.com.hr/ pozorno pročita, budući da se nastavkom korištenja internetske stranice smatra da je Korisnik upoznat i suglasan s istima. 

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti sadržaj i vrijeme dostupnosti ponude određenih proizvoda na internetskoj stranici https://store.com.hr/.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za netočnost i/ili nepotpunost informacija i sadržaja koje se nalaze na https://store.com.hr/ internetskoj stranici te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. 

DUĆAN d.o.o. sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj vjeri, kako bi Kupcu bio olakšan odabir prilikom kupovine. DUĆAN d.o.o. ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda već su iste ilustrativne prirode te ne odgovara za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi i fotografije redovito se i detaljno provjeravaju.

Glavna obilježja robe

Proizvodi su prikazani opisno i fotografijama te su podaci o istima sačinjeni temeljem baze podataka Prodavatelja.

Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode i ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, posebice s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja na zaslonu i sl. U slučaju navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici https://store.com.hr/ podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i dr. 

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na https://store.com.hr/, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna stanju u skladištu. Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca i ponuditi mu novi rok isporuke odnosno mogućnost kupnje alternativnog, dostupnog proizvoda koji je po svojim karakteristikama najbliži odabranom proizvodu kojeg nije moguće isporučiti. U slučaju potpune nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda, Prodavatelj će Kupcu izvršiti povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od dana otkaza narudžbe.

Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Ako je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, dužan ga je vratiti Prodavatelju o Prodavateljevom trošku te ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ako to nije moguće, na povrat uplaćenog novca.

Dostava

Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske te se u pravilu vrši unutar 3 radna dana od potvrde narudžbe, a najkasnije unutar 14 dana od sklapanja ugovora.

Dostava je besplatna za sve narudžbe.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne oštete. Kupac odnosno ovlašteni preuzimatelj dužan je pregledati proizvod prilikom njegovog preuzimanja te eventualna oštećenja odmah reklamirati dostavnom radniku koji je paket dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku s vidljivim vanjskim oštećenjima. U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, Kupac odnosno ovlašteni preuzimatelj dužan je podnijeti prigovor dostavljaču odmah pri uručenju pošiljke te o istom pisanim putem obavijestiti Prodavatelja na e-mail adresu: store@store.com.hr. Kupac odnosno ovlašteni preuzimatelj dužan je po primitku proizvoda potpisati otpremnicu ili dostavnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju pošiljke.

Ako Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga, a ambalaža nije oštećena, Prodavatelj ima pravo uskratiti iznos izravnih troškova povrata proizvoda od uplaćenog iznosa.

Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici https://store.com.hr/ su maloprodajne. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. Maloprodajna cijena personalizirana je na osnovi sustava automatiziranog donošenja odluka. Troškovi uplate i naknade za međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Dostupnost proizvoda i usluge internetske trgovine

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti, obustaviti ili prekinuti pružanje usluge internetske trgovine, kao i izmijeniti ili ukinuti sadržaj i vrijeme dostupnosti ponude određenih proizvoda na internetskoj stranici https://store.com.hr/.

Online kupnja može se ostvariti bez prethodne registracije (kao gost) ili registracijom Kupca na za to predviđenom mjestu na https://store.com.hr/.

Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu DUĆAN d.o.o. za sklapanje ugovora te Korisnik/Kupac upisivanjem svojih podataka, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i DUĆAN d.o.o., a sve sukladno ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha ugovora je kupoprodaja odabranog proizvoda ili pružanje usluge putem https://store.com.hr/ web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem internet narudžbe.

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (npr. newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije, odnosno ako su pravilno popunjeni svi traženi podaci, na e-mail adresu Kupca bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji i link za autorizaciju.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na https://store.com.hr/, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni i uvjetima dostave. 

Način odabira i naručivanja (kupnje) proizvoda

Korisnik/Kupac pristaje da se kupnja putem web shop usluge vrši tako da isti kupuje dostupne proizvode na način da ih bira na temelju prikazane slike, identifikacijskog broja i/ili oznake i osnovnog opisa proizvoda.

Ako proizvod više nije dostupan na zalihama ili je povučen iz prodaje, isto će biti naznačeno te će proizvod biti označen kao nedostupan.

Narudžba s obvezom plaćanja vrši se elektronskim putem. Klikom na ikonu ”DODAJ U KOŠARICU” , odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu. U košarici Kupac može povećavati broj istog, već odabranog proizvoda, brisati ili mijenjati odabrane proizvode.

Za odustajanje od kupovine artikala potrebno je kliknuti oznaku“X”.

Za kupovinu odabranih artikala potrebno kliknuti na ikonu ”KUPI” te označiti kućicu na kojoj je navedeno da narudžba sadrži obvezu plaćanja te prihvatiti uvjete kupnje.

Roba se smatra naručenom u trenutku kada Korisnik odnosno Kupac prođe cijeli predviđeni postupak narudžbe, odnosno u trenutku potvrde narudžbe.

Ako DUĆAN d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, obavijestit će o tome Kupca u roku od 48 (četrdeset osam) sati, telefonski ili putem e-mail-a. Kupac ima opciju otkazati narudžbu i zatražiti povrat novca ili zatražiti zamjenski proizvod.

Načini plaćanja

Plaćanje je moguće na sljedeće načine:

Visa

ZABA d.d.
Beskamatno:
Business kartica & Visa Avenue Mall
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Od 13 do 36 rata - uz StoreCare produljeno jamstvo.

Raiffeisen bank d.d.
Beskamatno:
Revolving kartice - moguće je platiti jednokratno u webshopu ako je iznos narudžbe minimalno 40€ (300 kn) te razdijeliti iznos na do 24 rate u roku od 30 dana nakon kupovine, putem RBA mobilne aplikacije ili pozivom RBA kontakt centra na 072 62 62 62.
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Nije moguće platiti online, samo na POS uređaju u poslovnici.

OTP banka d.d.
Beskamatno:
Jednokratno je moguće platiti online.
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Od 13 do 24 rate - uz StoreCare. 
Na rate nije moguće platiti online, samo na POS uređaju u trgovini.

PBZ d.d.
Beskamatno:
Visa Inspire i Visa Premium 
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Od 13 do 36 rata - uz StoreCare.

Visa Electron

ZABA d.d.
Beskamatno:
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Od 13 do 24 rate - uz StoreCare.
Plaćanje samo u trgovini na POS uređaju.

PBZ d.d.
Beskamatno:
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Od 13 do 24 rate - uz StoreCare. 

Erste bank d.d.
Beskamatno:
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).

Mastercard

ZABA d.d.
Beskamatno:
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Od 13 do 36 rata - uz StoreCare.

Raiffeisen bank d.d.
Beskamatno:
Revolving kartice - moguće je platiti jednokratno u webshopu, min. 40€ (300 kn), te nakon toga razdijeliti iznos na do 24 rate i do 30 dana nakon kupovine, putem RBA mobilne aplikacije ili pozivom RBA kontakt centra na 072 62 62 62.
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Nije moguće platiti online, samo na POS uređaju u trgovini.

OTP banka d.d.
Beskamatno:
Jednokratno online.
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Od 13 do 24 rate - uz StoreCare. 
Na rate nije moguće platiti online, samo na POS uređaju u trgovini.

Erste bank d.d.
Beskamatno: Debit Gold - (samo u trgovini)
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).

Maestro

ZABA d.d.
Beskamatno:
Nije moguće platiti online, samo na POS uređaju u trgovini.

PBZ d.d.
Beskamatno:
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Od 13 do 24 rate - uz StoreCare
Beskamatno: (samo u trgovini)
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Nije moguće platiti online, samo na POS uređaju u trgovini.

Erste bank d.d.
Beskamatno: (samo u trgovini)
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Nije moguće platiti online, samo na POS uređaju.
Svim kupcima iz grada Zagreba i okolice, kojima se roba isporučuje osobnom dostavom, omogućeno je plaćanje karticom na POS uređaju prilikom preuzimanja.

Amex – jednokratno

Diners 

Beskamatno:
Do 12 rata - za iznose iznad 70€ (527 kn).
Od 13 do 36 rate - uz StoreCare.

 • Preko CorvusWallet servisa za sigurno plaćanje karticama na internetu

Jednostrani raskid potrošačkog ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili na daljinu

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je roba koja čini predmet ugovora predana u posjed Potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Potrošača, a koja nije prijevoznik.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, navedeni rok započinje teći od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Potrošač je prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora dužan obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor, i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan https://store.com.hr/obrasca-o-jednostranom-raskidu ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Izjavu o raskidu Potrošač može dostaviti na adresu Prodavatelja:
DUĆAN d.o.o.
Trg Petra Preradovića 4-6
10 000 Zagreb
ili na e-mail adresu: reklamacije@store.com.hr.

Prodavatelj će Potrošaču bez odgađanja dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

Potrošač je dužan vratiti proizvod Prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obavijesti o odluci Potrošača da raskida ugovor.

Prodavatelj će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Potrošača da raskida ugovor, vratiti Potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Iznimno, Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.

Kod ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što mu Potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Povrat plaćenoga bit će izvršen služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Potrošač prilikom plaćanja, osim ako Potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Potrošač je dužan dostaviti neoštećeni proizvod u originalnom pakiranju sa svom dodatnom opremom i dokumentacijom s kojima je bio originalno isporučen, uključujući i račun.

Izravne troškove povrata robe dužan je snositi Potrošač.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je, u slučaju sklapanja ugovora kojem je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, na zahtjev Potrošača izvršavanje usluge ili isporuka započelo prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, Potrošač je Prodavatelju dužan platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako je:

 • u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je
 • potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora sukladno članku 67. ili članku 76. ovoga Zakona
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti

Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke stvari

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca, ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari, osim kod potrošačkih ugovora.

Zakonske odredbe o odgovornosti za materijalne nedostatke ne primjenjuju se na potrošačke ugovore za isporuku digitalnih sadržaja ili digitalnih usluga, osim ako je predmet ugovora o kupoprodaji pokretna stvar u koju je ugrađen digitalni sadržaj ili digitalne usluge ili su povezani sa stvari tako da bi odsutnost tog digitalnog sadržaja ili te digitalne usluge onemogućila funkcioniranje te stvari i koji se isporučuju na temelju ugovora o kupoprodaji, neovisno o tome isporučuje li takav digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu prodavatelj ili treća strana (stvar s digitalnim elementima).

U slučaju stvari s digitalnim elementima rizik prelazi na kupca u trenutku kada je obavljena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge odnosno kada je započela kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Kod potrošačkih ugovora o kupoprodaji stvari s digitalnim elementima ako je ugovorena kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge tijekom određenog razdoblja teret dokaza da ne postoji nedostatak digitalnog sadržaja ili digitalne usluge je na prodavatelju za vrijeme od dvije godine od prijelaza rizika, a ako je ugovorena kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge na rok dulji od dvije godine, teret dokaza da ne postoji nedostatak digitalnog sadržaja ili digitalne usluge je na prodavatelju za cijelo razdoblje na koje je isporuka ugovorena.

Zakonske odredbe o odgovornosti za materijalne nedostatke ne primjenjuju se na potrošačke ugovore o kupoprodaji materijalnih nosača podataka koji služe isključivo kao nosači digitalnog sadržaja.

Nedostatak postoji:

 1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
 5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
 7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju, ali Prodavatelja ne obvezuju takve izjave ako dokaže da nije znao niti je mogao znati za tu izjavu, ili da je do trenutka sklapanja ugovora javna izjava bila ispravljena na jednak ili usporediv način kao i kada je dana, ili da ta javna izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji.
 9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Kod potrošačkih ugovora nedostaci pod brojem 5)-8) ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora.

Ažuriranje stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima

U potrošačkim ugovorima o kupoprodaji stvari s digitalnim elementima kojima je predviđena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, Prodavatelj je dužan obavijestiti potrošača o ažuriranjima, uključujući sigurnosna ažuriranja koja su potrebna da stvar ostane bez nedostatka, te mu osigurati ažuriranja tijekom razdoblja unutar kojeg to potrošač može razumno očekivati s obzirom na vrstu i svrhu stvari i digitalnih elemenata te uzimajući u obzir okolnosti i prirodu ugovora o kupoprodaji.

Obveza osiguranja takvog ažuriranja kod ugovora o kupoprodaji kojim je predviđena kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge na rok dulji od dvije godine traje do isteka razdoblja za koji je ugovorena isporuka, a kod ugovora kod kojih je kontinuirana isporuka ugovorena na dvije godine ili kraće razdoblje obveza osiguranja ažuriranja traje dvije godine od trenutka prijelaza rizika.

Ako potrošač u razumnom roku ne instalira ažuriranja koja su mu isporučena u skladu s navedenim, Prodavatelj nije odgovoran za nedostatak koji proizlazi isključivo iz propuštanja instalacije ažuriranja, ako je obavijestio potrošača o raspoloživosti ažuriranja i posljedicama propuštanja da ga instalira te ako propuštanje instalacije ili nepravilna instalacija ažuriranja od strane potrošača nisu posljedica nedostataka u uputama za instalaciju koje su dostavljene potrošaču.

Prodavatelj ne odgovara za navedene nedostatke ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora.

Nedostaci stvari s digitalnim elementima s kontinuiranom isporukom digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u potrošačkim ugovorima 

Ako je potrošačkim ugovorom predviđena kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge na rok dulji od dvije godine, Prodavatelj je odgovoran za nedostatke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koji se pojave u razdoblju u kojem se digitalni sadržaj ili digitalna usluga trebaju isporučivati na temelju ugovora o kupoprodaji.

Ako je potrošačkim ugovorom o kupoprodaji predviđena kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge tijekom određenog razdoblja kraćeg od dvije godine, Prodavatelj je odgovoran za nedostatke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koji se pojave u roku od dvije godine od trenutka prijelaza rizika.

Pregled stvari i skriveni nedostaci

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Potrošač nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Prava kupca u slučaju materijalnog nedostatka stvari

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja o nedostatku ovlašten je:

 1. zahtijevati od Prodavatelja uklanjanje nedostatka,
 2. zahtijevati od Prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,
 3. zahtijevati razmjerno sniženje cijene,
 4. izjaviti da raskida ugovor.

U svakom od navedenih slučajeva, Kupac ima pravo i na popravljanje štete.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, ali Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari.

Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari, osim kod potrošačkih ugovora.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka, Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka Prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se besplatno, u razumnom roku, računajući od trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o nedostatku i to bez znatnih neugodnosti za Kupca, uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je Kupcu ta stvar bila potrebna. Prilikom popravka ili zamjene kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje Prodavatelju, a Prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako Prodavatelj nije uklonio nedostatak ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak na zakonom propisani način, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je Prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

Ako je nedostatak neznatan, Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke, uključujući i pravo na popravljanje štete.

Ako Kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora, osim ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Raskid ugovora zbog nedostatka stvari ima isti učinak kao i raskid dvostrano obveznih ugovora zbog neispunjenja, a Kupac duguje Prodavatelju naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće vratiti je cijelu ili njezin jedan dio, a ugovor je ipak raskinut.

Ako Kupac raskine ugovor o kupoprodaji zbog nedostatka stvari, vraća stvar Prodavatelju na trošak Prodavatelja. Prodavatelj Kupcu nadoknađuje cijenu plaćenu za stvar nakon što primi tu stvar ili dokaz da je Kupac stvar poslao natrag.

Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio. Ipak, Kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju obveze Kupca da pregleda stvar, ili ako je Kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja.

Ako je nedostatak neznatan, Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke, uključujući i pravo na popravljanje štete. Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi Prodavatelj.

Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine od dana odašiljanja obavijesti Prodavatelju, računajući od dana odašiljanja obavijesti Prodavatelju, osim ako je Prodavateljevom prijevarom Kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Međutim, Kupac koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostataka može nakon proteka ovoga roka, ako još nije isplatio cijenu, zahtijevati da se cijena snizi ili da mu se naknadi šteta, kao prigovor protiv Prodavateljeva zahtjeva da mu se isplati cijena.

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio ugovora.

Komercijalno jamstvo

Komercijalno jamstvo je svaka obveza kojom se Prodavatelj ili Proizvođač (Davatelj jamstva), povrh zakonske obveze Prodavatelja koja se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke stvari, obvezuje Kupcu zamijeniti, popraviti ili servisirati stvar, podredno vratiti plaćenu cijenu, ako ona ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu ili u relevantnom reklamnom materijalu koji je dostupan u trenutku ili prije sklapanja ugovora.

Račun i izjava o jamstvu jedini su dokumenti putem kojih Kupac može ostvariti prava iz Komercijalnog jamstva.

Proizvod ima jamstvo ako je za određeni proizvod izdan jamstveni list, bilo od Prodavatelja, bilo od Proizvođača. Valjanost jamstva podrazumijeva da se Kupac pridržava uputa koje su navedene na jamstvenom listu te uz uvjet da se Kupac obrati Davatelju jamstva unutar jamstvenog roka i priloži račun Prodavatelja za navedeni proizvod. Ako Kupcu nije uručen jamstveni list, proizvod nema komercijalno jamstvo te se u tom slučaju Kupac može obratiti Prodavatelju radi daljnjih informacija odnosno koristiti se pravima koja mu pripadaju iz odgovornosti Prodavatelja za materijalne nedostatke stvari.

Svako komercijalno jamstvo obvezujuće je za Davatelja jamstva u skladu s uvjetima utvrđenima u izjavi o komercijalnom jamstvu i povezanom reklamnome materijalu dostupnima u trenutku ili prije sklapanja ugovora.

Ako Proizvođač jamči da će stvar zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom određenog vremena, računajući od njezine predaje Kupcu, Kupac može, ako obveza iz jamstva ne bude uredno ispunjena, zahtijevati kako od Prodavatelja, tako i od Proizvođača, da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve.

Ako Prodavatelj jamči da će stvar zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom određenog vremena, računajući od njezine predaje Kupcu, Kupac može, ako obveza iz jamstva ne bude uredno ispunjena, zahtijevati od Prodavatelja da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve.

Ako stvar ne zadovoljava određenu specifikaciju ili druge zahtjeve koje je Prodavatelj odnosno Proizvođač jamčio, Kupac može zahtijevati popravak ili zamjenu stvari tijekom jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio te ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je bio lišen uporabe stvari od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja.

Ako Prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, Kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete.

U slučaju manjeg popravka, jamstveni se rok produljuje onoliko koliko je Kupac bio lišen uporabe stvari.

U slučaju kad je izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Prava Kupca po osnovi jamstva gase se nakon isteka jedne godine računajući od dana kad je zatražio popravak ili zamjenu stvari.

StoreCare dodatno jamstvo

Kupac prilikom kupnje uređaja ima mogućnost kupnje StoreCare dodatnog jamstva Prodavatelja.

Ako je uređaj pod jamstvom, StoreCare jamstvo kao dodatno odnosno produljeno jamstvo vrijedi od prvog sljedećeg dana nakon isteka osnovnog jamstva i pod jednakim uvjetima i u opsegu kao i osnovno jamstvo.

StoreCare jamstvo ne pokriva trošenje materijala, baterija, ventilatora i drugih potrošnih dijelova. Troškovi prijevoza odnosno dostave neispravnog uređaja do servisa i natrag nisu pokriveni produljenim jamstvom. Softverski problemi, odnosno softversko podešavanje proizvoda nisu predmet jamstva te se takve intervencije naplaćuju. Dodatno jamstvo vrijedi isključivo uz predočenje originalnog računa. StoreCare jamstvo je neprenosivo te prava iz njega može ostvarivati samo Kupac osobno 

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja Kupcu pripadaju po drugim osnovama, posebice prava iz odgovornosti Prodavatelja za materijalne nedostatke.

Jamstveni list možete preuzeti na ovom linku, http://store.com.hr/izjava-o-jamstvu

Pisani prigovori Potrošača i sporovi

Potrošač Prodavatelju može, osim izravno u Poslovnici Prodavatelja, dostaviti prigovor:

 1. poštom na adresu: DUĆAN d.o.o., Trg Petra Preradovića 4-6, 10000 Zagreb
 2.  e-mailom na adresu: reklamacije@store.com.hr .

Prodavatelj će bez odgađanja potvrditi primitak prigovora Potrošača te na isti odgovoriti u pisanom obliku u roku 15 dana od primitka istog, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora Potrošača.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe u odnosu na koju se podnosi prigovor, u prigovoru je potrebno navesti broj narudžbe, broj računa odnosno ime i prezime Potrošača.

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava kao mjerodavnog prava.
Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR 


Datum objave: 27. svibanj 2023.